Nenad Antonijević

nenad antonijevic2 8e062

Nenad Antonijević ro­đen je 4. no­vem­bra 1969. godine u Be­o­gra­du. Diplomi­rao je 29. ma­ja 1995. na ka­te­dri za Isto­ri­ju Ju­go­sla­vi­je Filozofskog fakul­te­ta u Beogradu. Ra­dio je kao pro­fe­sor isto­ri­je u X be­o­grad­skoj gim­na­zi­ji (1995/6). Od 1. mar­ta 1996. ra­di u Mu­ze­ju žr­ta­va ge­no­ci­da. Juna 2008. godine stekao je zvanje viši kustos, a decembra 2016. muzejski savetnik.

Doktorsku disertaciju „Ratni zločini na Kosovu i Metohiji 1941–1945. godine“ odbranio je 19. maja 2016. na ka­te­dri za Isto­ri­ju Ju­go­sla­vi­je Filozofskog fa­kul­te­ta u Beogradu pred komisijom: mentor dr Ljubodrag Dimić, redovni profesor i dopisni član SANU, dr Mira Radojević, vanredni profesor, dr Aleksandar Životić, docent, svi troje sa katedre za Isto­ri­ju Ju­go­sla­vi­je Filozofskog fa­kul­te­ta u Beogradu i dr Milan Terzić, viši naučni saradnik i načelnik Oodeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja iz Beograda Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Iz doktorske disertacije nastala je knjiga Kosovo i Metohija 1941–1945. godina: Ratni zločini, koju je objavio Muzej žrtava genocida krajem 2017. godine.

Na predlog Instituta za noviju istoriju Srbije i Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije od 28. marta 2018. stekao je naučno zvanje naučni saradnik u oblasti humanističkih nauka.

Od 8. novembra 2013. godine član je Nadzornog odbora Muzeja žrtava genocida, koji se imenuje Rešenjem o imenovanju Vlade Republike Srbije.

Autor je ili koautor 14 izložbi.

Objavio je knjigu Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu – Dokumenta, koja je do sada publikovana u dva izdanja. (2004. i 2009. godine). Objavio je više naučnih članaka, dokumenata i prikaza i učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova (Dijalozi srpskih i hrvatskih istoričara, naučni skup „Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta“ u muzeju Yad Vashem u Jerusalimu, „Muzeji kao mesta pomirenja“ – 8. kolokvijum Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja u Beogradu i drugi). Urednik je četiri knjige u izdanju Muzeja žrtava genocida (Biblioteka „Svedočanstva).

Saradnik je Centra „Simon Vizental“ iz Jerusalima, radio je na prikupljanju dokumentacije na slučajevima ratnih zločinaca Dinka Šakića, Nade Šakić, Ive Rojnica i Šandora Kepiroa. Završio je seminar Međunarodne škole za studije holokausta u muzeju Yad Vashem u Jerusalimu januara 2008. godine. Učesnik je Projekta prikupljanja svedočenja o holokaustu i genocidu (u Republici Srbiji i Republici Srpskoj 1998. godine) SHOAH fondacije iz Los Anđelesa, koju je osnovao filmski reditelj Stiven Spilberg.

Učesnik je projekta „Kultura sjećanja i pamćenja“ studenata istorije Filozofskog fakulteta u Banja Luci (Republika Srpska) i Udruženja građana „Nefeš Haja“ („Nefesh Haya“) iz Banja Luke (mart – maj 2012. godine), u okviru koga je održao predavanje „Odnos govorne istorije i istoriografske literature o holokaustu i genocidu“ maja 2012.

Održao je više predavanja i prezentacija u gimnazijama, srednjim stručnim i osnovnim školama na teritoriji grada Beograda o ratnim zločinima i zločinu genocidu na prostoru Jugoslavije u 20. veku. (Jedan deo predavanja održan u okviru projekta „Genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“ čiji je nosilac bilo „Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac – sistem logora genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“ 2015. godine).

Od marta 2012. bio je sekretar Sekcije istoričara Muzejskog društva Srbije. Izabran je 26. marta 2012. na sastanku Sekcije istoričara MDS u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Na ovoj funkciji je ostao do 19. marta 2018. godine.

Od 4. aprila 2014. član je Glavnog odbora „Udruženja logoraša i potomaka `Jasenovac`–sistem logora genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“.

Intezivno sarađuje sa Udruženjem porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji od 2006. godine na različitim projektima (izložbe, monografija Udruženja).

Glavni fokus publikacija obuhvata teme ratnih zločina, genocida i holokausta tokom Drugog svetskog rata a najveći broj radova posvećen je prostoru Kosova i Metohije. Bavi se i temom ratnih zločina, genocida i holokausta na prostoru Nezavisne Države Hrvatske, zločinima nad civilnim stanovništvom na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine, kao i stradanjem civilnog stanovništva na prostoru Kosova i Metohije krajem 20. i na početku 21. veka. Posebno interesovanje iskazuje kroz bavljenje pedagoško-metodološkim temama i temama iz društvene istorije Srbije i Jugoslavije.

Bibliografija

Posebna izdanja

1. Al­ban­ski zločini nad Sr­bi­ma na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji za vre­me Dru­gog svet­skog ra­ta, Do­ku­men­ta Državne ko­mi­si­je za utvrđivanje zločina oku­pa­to­ra i nji­ho­vih pomagača, Mu­zej žrtava geno­ci­da, Kragu­je­vac 2004, str. 251.

2. Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu, Dokumenta, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2009, str. 208.

3. Kosovo i Metohija 1941–1945. godina: Ratni zločini, Muzej žrtava genocida, Beograd 2017, str. 628

Članci, rasprave

1. „Ak­ta po­li­ci­je i su­da NDH u Ba­nja Lu­ci iz 1941. i 1942, Ja­se­no­vac, sistem ustaških lo­go­ra smrti“, u: Zbo­r­nik saopštenja sa okru­glog sto­la održanog u Beo­gra­du 23. apri­la 1996, Mu­zej žrtava ge­no­ci­da i In­sti­tut za sa­vre­me­nu istori­ju, Be­o­grad 1997, str. 31–41.

2. „Srp­ska sce­na – pri­log isto­ri­ji pozorišnog života u Be­o­gra­du 1941–1944“, To­ko­vi isto­ri­je 1–4/1998, časopis In­sti­tu­ta za no­vi­ju isto­ri­ju Sr­bi­je, Be­o­grad, str. 111–139.

3. „Zašto pre­da­va­ti o ge­no­ci­du?“, 10. Kon­gres istoričara Ju­go­sla­vi­je (15–17. janu­ar 1998), Be­o­grad 1998, str. 753–759.

4. Sur­vi­vors of the Sho­ah vi­sual hi­story fo­un­da­tion, pro­gram pri­ku­plja­nja svedočenja – teh­ni­ka oral­ne isto­ri­je, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara – istoričara 5, Her­ceg – No­vi 2. – 4. ožujka 2001. Za­greb 2002, str. 55 – 69.

5. „Ar­hiv­ska građa o ljud­skim gu­bi­ci­ma na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji u Dru­go­me svetskom ra­tu“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara/istoričara 5, Her­ceg-No­vi 2.–4. ožujka 2001. Za­greb 2002, str. 465–480.

6. „Ustaški stožernik Ivo Roj­ni­ca i nje­go­va ulo­ga u zločinima u Du­brov­ni­ku 1941. go­di­ne“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara/istoričara 6, Za­greb 5. – 7. li­sto­pa­da 2001. Za­greb 2002, str. 335–350.

7. „Stra­da­nje srp­skog i cr­no­gor­skog ci­vil­nog stanovništva na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji 1941. go­di­ne“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara/istoričara 8, Za­dar, 26.–28. rujna 2003., Zagreb 2004, str. 355–369.

8. „Al­ban­ski zlo­či­ni nad Sr­bi­ma u ita­li­jan­skoj oku­pa­ci­o­noj zo­ni na Koso­vu i Me­to­hi­ji u Dru­gom svet­skom ra­tu“, u: Zbo­r­nik ra­do­va sa na­uč­nog sku­pa „Ge­no­cid u 20. ve­ku na pro­sto­ri­ma ju­go­slo­ven­skih ze­ma­lja”, Be­o­gra­d 22–23. apri­l 2003. Urednik: Jovan Mirković, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Izdavači: Mu­zej žr­ta­va geno­ci­da, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2005, str. 157–166.

9. „Stanovništvo hrvatske nacionalnosti na Kosovu – Janjevci“, Fri­e­drich Nauman Stif­tung; Di­ja­log povjesničara/istoričara 9, Vršac, 5.–7. studenog 2004. Zagreb 2005., str. 279–297.

10. „Tomislav Merčep – primer nekažnjenog zločina nad Srbima 1991. godine“, Republika Srpska Krajina, 10 godina poslije, knjiga druga, Urednik: prof. dr Veljko Đurić Mišina, Beograd 2005, str. 175–181.

11. „Al­ban­ski zlo­či­ni nad Sr­bi­ma na Ko­so­vu i Meto­hi­ji (jun 1999-mart 2004), Srpska slobodarska misao, časopis za filozofiju, društvene nauke i političku kritiku, godina VI, broj 5 (33), Beograd, septembar-oktobar 2005, str. 460–486.

12. „Zlo­či­ni Al­ba­na­ca nad srp­skim i dru­gim ne­al­ban­skim sta­nov­ni­štvom na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji (1998-2006)“, Srpska slobodarska misao, časopis za filozofiju, društvene nauke i političku kritiku, godina VIII, broj 7, Beograd, maj-jun 2007, str. 294–359.

13. „Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u periodu jun-oktobar 1999. godine“, Istorija XX veka, 1/2008, časopis Instituta za savremenu istoriju, Beograd, str. 157–164.

14. „Položaj i stradanje Srba na Kosovu i Metohiji 1878–1912“, Srpska slobodarska misao, časopis za filozofiju, društvene nauke i političku kritiku, godina IX, broj 4, Beograd, jul–avgust 2008. str. 294–359.

15. „Holokaust na Kosovu i Metohiji i njegov kontekst / Holocaust in the area of Kosovo and the Metohija during World War II and its context“, Izraelsko – srpska naučna razmena u proučavanju holokausta, Zbornik radova s naučnog skupa, Jerusalim – Jad Vašem, 15–20. jun 2006. = Israeli – serbian academic exchange in holocaust research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15–20 June 2006, / Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Muzej žrtava genocida, Beograd 2008, str. 395–408 / Museum of genocide victims, Belgrade 2008., pp. 409–424.

16. „Stradanje Srba i dru­gih ne­al­ban­aca na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji (1998 – 2006)“, stručni rad za sticanje zvanja: viši kustos, mentor: dr Bojan Dimitrijević, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, u, Zbornik radova, Prilozi istraživanju zločina genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd 2009, str. 157–247.

17. „Yad Vashem – čuvar sećanja na žrtve holokausta i genocida-iskustva polaznika međunarodne škole o holokaustu iz srpskih muzeja“, Zbornik radova sa 8. kolokvijuma Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja/Proceedings of the 8th Colloquium of the International Association of Museums of History, Muzeji kao mesta pomirenja/Museums as places of reconciliation, Beograd, 24–27. septembar 2008/Belgrade, September 24–27, 2008, Istorijski muzej Srbije, Beograd 2009/Historical Museum of Serbia, Belgrade 2009, str. 267–285/pp. 267–285 (koautori Silvija Krejaković, Nenad Đorđević/Co-authors Silvija Krejakovic, Nenad Djordjevic) = /268, 270–274, 281–284/.

18. „Ein unvermeidlicher Geschmack von Politik: Jugoslawischer Fuβball zwischen zwei Weltkriegen, s. 281–298, Fussball zwischen den kriegen, Europa 1918 – 1939, Geschichte des Fuβballs, Christian Koller, Fabian Brändle (Hrsg.), LIT Verlag, Berlin – Münster – Wien – Zürich, 2010. (co–author Vladan Jovanović).

19. „Nemački zatvori u Kosovskoj Mitrovici (1941-1944)“, u: Zbornik radova, Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd 2012, str. 113–127.

20. „Stradanje Srba i Srpske Pravoslavne Crkve“, u: Zbornik radova, Srpski narod od Sarajevskog atentata do Haškog tribunala (priredio Milojko Budimir), Beograd 2014, str. 138–144; Naučni skup u organizaciji Udruženja Srba iz Hrvatske, „Srpski narod od Sarajevskog atentata do Haškog Tribunala“, održan 7. marta 2014. godine u Beogradu.

21. „Mesto i uloga Muzeja žrtava genocida u upoznavanju omladine sa tematikom genocida i holokausta u školama u Republici Srbiji“, u: Jasenovac – 6. Međunarodna konferencija; Genocid i zločini Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u drugom svetskom ratu, Zbornik saopštenja i svjedočenja, urednik, Smilja Avramov, Banja Luka 2014, str. 377–389.

22. „The place and role of the Museum of genocide victims in educating young people in schools in the Republic of Serbia on the subject of genocide and holocaust“, in: Jasenovac-The Sixth international conference; Genocide and crimes of the Nezavisna država Hrvatska (Independent state of Croatia) against Serbs, Jews and Roma in world war II, The proceedings, Editorial director Smilja Avramov, Banja Luka 2014, pp. 383–394.

23. „Srpsko–albanski odnosi u Kosovskoj oblasti 1941. godine u kontekstu nemačko-italijanskih interesa“, u: Zbornik radova, Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, Institut za noviju istoriju Srbije, Muzej žrtava genocida, Institut slavяnovedeniя Rossiйskoй akademii nauk, Beograd 2014, str. 355–373.

24. „O Muzeju žrtava genocida“, U: Prva međunarodna konferencija, Holokaust nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu, Zbornik radova, naučni skup održan 27. januara 2014. godine, Staro Sajmište 29, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd 2014, str. 17–20.

25. „Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji 1942. godine“, u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2014, str. 61–81.

26. „Martovski pogrom – Al­ban­ski te­ro­r nad srp­skim sta­nov­ni­štvom na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji (17–19. mart 2004)“, u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2014, str. 211–218.

27. „Jevreji sa Kosova i Metohije – put do nacističkog koncentracionog logora Bergen-Belzen išao je i preko nemačkog logora na Starom Sajmištu“, Druga međunarodna konferencija, Holokaust nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu, Zbornik radova, naučni skup održan 27. januara 2015. godine, Staro Sajmište 29, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd, 2015, str. 83–88.

28. „Akta policije i suda Nezavisne Države Hrvatske u Banja Luci iz 1941. i 1942. godine“, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd – Kragujevac 2015, str. 69–76.

29. „Odgovornost Aćif Efendije Hadžiahmetovića Bljute za zločine nad nemuslimanskim stanovništvom Raške oblasti u Drugom svetskom ratu“, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd – Kragujevac 2016, str. 87–98.

30. „Stradanje srpskog naroda nakon razbijanja Jugoslavije u Hrvatskoj 1990–1995.“, u: Zbornik radova sa Treće naučne konferencije, „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije“, Beograd, 27. januar 2016., Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment i Muzej žrtava genocida, Beograd 2016, str. 21–28.

31. „Pisanje naučno-istraživačkih radova o zločinima na prostorima nekadašnje Jugoslavije: problemi u prikupljanju građe i metodologija pisanja“, u: Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama, zbornik radova, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2016. (koautor Bojan Đokić), str. 303–322.

32. „Ratni zločini na Kosovu i Metohiji 1943. i 1944. godine“, u: Kosovo i Metohija u Drugom svetskom ratu – sedam decenija kasnije, tematski zbornik, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Katedra za istoriju, Kosovska Mitrovica 2016, str. 135–154.

33. „Pozorišni časopis Srpska scena 1941–1944. godine: između struke i propagande“, u: General Milan Nedić i domaća uprava u Srbiji 1941–1944. godine – naučni pogledi, Muzej žrtava genocida, Beograd 2017, str. 159–179.

34. „Rat NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije, 24. mart–10. jun 1999, civilne žrtve i materijalna razaranja“, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd–Kragujevac 2017, str. 215–237.

35. „Hrvatski ratni zločin nad građanima Siska srpske nacionalnosti 1991. godine“, u: Zbornik radova sa Četvrte naučne konferencije, „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije“, Beograd, 27. januar 2017, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Muzej žrtava genocida, Beograd 2017, 53–63.

36. „Bombardovanja – o kontinuitetu stradanja srpskog naroda u 20. veku“, u: Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 18. i 19. novembra 2016. godine, „Banjalučki novembarski susreti 2016.“, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2017, str. 289–315.

37. „Kosovo i Metohija u Aprilskom ratu i stradanje Srba u prvim mesecima okupacije“, u: Toplički zbornik, Istorijski arhiv Toplice i Narodni muzej Toplice, godina 2, broj 2, Prokuplje, 2017, 59–87.

38. „Stradanje Srba u prvim mesecima okupacije na Kosovu i Metohiji 1941. godine“, u: Srpska politička misao, Godina XXIV, Vol. 58, Broj 4, Institut za političke studije, Beograd, 2017, 248–260.

39. „1918–2018. Sto godina od završetka Prvog svetskog rata kroz prizmu stradanja srpskog naroda“, u: Zbornik radova sa Pete naučne konferencije, „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije“, Beograd, 26. januar 2018, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, Muzej žrtava genocida, Beograd 2018, (koautor dr Veljko Đurić Mišina), str. 359–374.

40. „Jugoslovenska i srpska istoriografija o Kosovu i Metohiji u periodu Drugog svetskog rata“, u: Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 20. maja 2017. godine, „Nauka i stvarnost“, tom 1, Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2018, str. 159 – 178.

Enciklopedijske odrednice

1. Odrednica: Genocid, u: Enciklopedija srpskog naroda, Zavod za udžbenike, Beograd 2008, str. 224–225. (koautor dr Jovan Ćirić).

2. „Nemački koncentracioni logor Banjica (Anhaltelager Dedinje)“, Beograd, u: Kazivanje o Srbima kroz vekove, priredio Bogdan M. Zlatar, Beograd 2015, str. 409–412.

Prilozi

1. „The Museum of genocide victims, Kragujevac-Belgrade, rubrika: Iz rada ustanova/out of the institutions work“, u: Šumadijski anali, godina V, broj 5, Istorijski arhiv Šumadije, Kragujevac 2009, str. 349–360, (co – author Nenad Djordjevic)

2, „Kidnapped Serbs and Other Non–Albanians in the Territory of the Autonomous Province of Kosovo and the Metohija from 1998/99 to 2001. and their Fate – information“, Isto­ri­ja XX ve­ka, 1/2009., časopis In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad, str. 201–204.

3. „Lični fond arhivske građe – Branislav Božović“, u, Zbornik radova, Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd, 2012, str. 251–254.

Dokumenta

1. „Pro­ce­na rat­ne štete na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji“, Isto­ri­ja XX ve­ka 2/2000, časopis In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad 2000, str. 139–141.

2. „Izbeglištvo Srba sa Kosova i Metohije na području opština: Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška tokom nemačke okupacije Srbije (1941–1944) – dokumenta“, Naša prošlost, 9, Narodni muzej Kraljevo, Istorijski arhiv Kraljevo, Kraljevo, 2008, str. 245–251.

3. „Stra­da­nje sta­nov­ni­štva i oru­ža­ni su­ko­bi u delu Ti­moč­ke Kra­ji­ne u Dru­gom svet­skom ra­tu“, Arhivsko nasleđe, broj 6, Istorijski arhiv Timočka Krajina, Zaječar 2010, str. 73–94.

4. „Stradanje stanovništva u Drugom svetskom ratu na području opštine Zaječar“, Arhivsko nasleđe, broj 7, Istorijski arhiv Timočka Krajina, Zaječar 2011, str. 51–76.

5. „Nemačka dokumenta o hrvatskim zločinima u istočnoj Bosni u proleće 1942. godine“, Zločini „Crne legije“ 1942. godine u istočnoj Bosni, zbornik radova, Srebrenica 2016, 101–116.

Prikazi

1. Mi­lan Bulajić, `Jasenovački mit` Fra­nje Tuđmana, Ge­no­cid nad Srbima, Jevre­ji­ma i Ciga­ni­ma, Be­o­grad 1997, Vojno-istorijski glasnik, 2–3/1997, časopis Voj­no-isto­rij­skog insti­tu­ta, Be­o­grad 1997, str. 228–230.

2. Nor­man Kon, Po­ziv na ge­no­cid – mit o svet­skoj za­ve­ri Je­vre­ja i Protoko­li si­on­skih mu­dra­ca, pre­vod s en­gle­skog Bra­ni­slav Kovačević, No­vi Sad 1996, Isto­ri­ja XX veka, 1/1998, časopis Insti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Beograd 1998., str. 188–189.

3. Ja­se­no­vac, si­stem ustaških lo­go­ra smr­ti, zbornik saopštenja sa okruglog sto­la održanog u Be­o­gra­du 23. apri­la 1996, Mu­zej žrtava genoci­da i In­sti­tut za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Beo­grad 1997, Isto­ri­ja XX ve­ka, 2/1998, časopis In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad 1998., str. 211–212.

4. Dra­gan S. Nenezić, Ju­go­slo­ven­ske obla­sti pod Ita­li­jom 1941–1943, Beo­grad 1999, Jugoslovenski isto­rij­ski časopis, 1–2, Be­o­grad 2000, str. 248–251.

5. Dra­go­je Lukić, Bi­li su sa­mo de­ca – Ja­se­no­vac – grob­ni­ca 19.432 devojčice i dečaka, Be­o­grad – Laktaši 2000, Isto­ri­ja XX ve­ka, 1/2001, časopis In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Beograd 2001, str. 165–166.

6. Vojislav Šešelj, Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, Beograd 2007, Srpska slobodarska misao, časopis za filozofiju, društvene nauke i političku kritiku, godina IX, broj 3, Beograd, maj–jun 2008. str. 278–280.

7. Staniša Brkić, Ime i broj: Kragujevačka tragedija 1941., Kragujevac 2007. časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, Tokovi istorije, 1–2/2008, Beograd, str. 361–362.

8. Đorđe N. Lopičić, Mađarski ratni zločini 1941–1945, presude jugoslovenskih sudova, Beograd 2010, Isto­ri­ja XX ve­ka, 2/2010, časopis Instituta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad, str. 189.

9. Elaborati Pokrajinske komisije Vojvodine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, 1–4, priređivač dr Drago Njegovan

1. Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini, I grupa masovnih zločina: Ulazak mađarske vojske u Bačku i Baranju 1941 (2011, 215)

2. Racija: III grupa masovnih zločina: Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini (2009, 466)

3. Akcija Viktora Tomića i Pokretni preki sud u Sremu 1942, Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini: V grupa masovnih zločina u Sremu (2009, 334)

4. Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja: Istrebljenje, deportacija, mučenje, hapšenje, pljačka (2011, 355)

u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd, 2012, str. 233–240 (koautor Jasmina Tutunović – Trifunov).

10. Aleksandar S. Jovanović, Beg iz jasenovačkog pakla, Muzej žrtava genocida, Beograd 2014, 201, u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2014, str. 225–228.

11. Elaborati Pokrajinske komisije Vojvodine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, 5–6, priređivač dr Drago Njegovan, izdavač: Prometej i Malo istorijsko društvo Novi Sad

5. Život, rad i držanje domaćih Nemaca (folksdojčera), pre rata, za vreme i za vreme okupacije (2012, 211), peta knjiga

6. Početak okupacije i stvaranje NDH kao i prvi meseci „državno-pravnog“ uređenja: II grupa masovnih zločina (Srem) (2013, 299), šesta knjiga

u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2014, str. 229–232, (koautor Jasmina Tutunović – Trifunov).

12. Zbornik radova Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, Institut za noviju istoriju Srbije, Muzej žrtava genocida, Institut slavяnovedeniя Rossiйskoй akademii nauk, Beograd 2014, u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2015, str. 189–192.

13. Prikaz dve knjige u izdanju Muzeja žrtava genocida:

1. Slađana Bojković, Miloje Pršić, Izveštaji o velikom zločinu – Dokumenti o austrougarskim zločinima uoči i za vreme Cerske bitke, Beograd 2014, 128 strana, Biblioteka Svedočanstva, knjiga 2,

2. Slađana Bojković, Miloje Pršić, Radovan Pilipović, Izveštaji o Velikom zločinu 2, Dokumenti o austrougarskim zverstvima uoči i posle Kolubarske bitke, Beograd 2014, 157 strana, Biblioteka Svedočanstva, knjiga 2/II

u: Tokovi istorije, 3/2015, časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, Beograd, str. 195–197.

14. Nikola Kostur, Povratak iz mrtvih, Muzej žrtava genocida, Beograd 2015., Biblioteka: Svedočanstva, knjiga 3, (prvo izdanje, Čikago 1965. godine), u: Isto­ri­ja XX ve­ka, 1/2016, časopis In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Beograd, str. 207–208.

15. Stradanje Srba srebreničkog kraja u 20. vijeku, Srebrenica 2014., zbornik radova sa naučnog skupa, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2016, str. 373–376.

16. Ljubomir Zečević, Tamara Ćirić, Koncentracioni logor Mauthauzen – povratak nepoželjan, Udruženje zatočenika KL Mauthauzen Srbije, Beograd 2015, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2017, str. 277–280.

17. Slobodan Zurovac, Crna Lora, izdavači: Muzej žrtava genocida, Ilija Zurovac, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2017, str. 281–284.

18. Franjo Fabijanec, Žrtve sela Bežanije u svetskim ratovima, Muzej žrtava genocida, Udruženje građana „Stara Bežanija“, Beograd 2016, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2017, 285–287.

Informacije o naučnim skupovima, konferencijama, simpozijumima

1. International seminar for educators, The International School for Holocaust Studies – Teaching about the Shoah and Antisemitism, Jad Vašem, Jerusalim, Izrael, u: Tokovi istorije, 1–2/2008, časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, Beograd, str. 376–377.

2. Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Naučni skup: Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama – Banjalučki novembarski susreti, Banja Luka, 13. i 14. novembra 2015. godine, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2016, str. 367–368.

3. Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti 2016, Banja Luka, 18. i 19. novembar 2016. godine, u: Godišnjak za istraživanje genocida, Beograd 2017, str. 288–289.

4. Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Naučni skup: Nauka i stvarnost 2017, Istočno Sarajevo, 20. maj 2017. godine, u: Tokovi istorije, 3/2017, časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, Beograd, (koautor Bojan Đokić), str. 225–226.

Izložbe

1. Istina – Kosovo i Metohija (The Truth – Kosovo and Metohija), decembar 2006.

2. Stradanje Srba pod okupacijom na Kosovu i Metohiji 1941–1944. godine, 2009, (koautori Nenad Đorđević i Luka Tadić) i katalog izložbe, Beograd 2009, str. 72.

3. Holokaust na Kosovu i Metohiji / Holocaust in the area of Kosovo and the Metohija, digitalna izložba (koautor Luka Tadić).

4. `Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi`, Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941–1945. godine (sa dokumentarnih fotografija)/ „I`m losing my Life Because of Wicked and Cursed People”, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941–1945 (with documentary photographs), autori: Jovan Mirković, Jasmina Tutunović-Trifunov, Nenad Antonijević, Dragan Cvetković, Luka Tadić, i katalog izložbe, urednik Jovan Mirković; Beograd, 2011, str. 60.

5. Agresija na SR Jugoslaviju, 24. mart–10. jun 1999,(koautor Veljko Đurić Mišina) 2014.

6. Prvi dan Velikog rata – 28. juli 1914, (koautor Veljko Đurić Mišina) 2014.

7. R. A. Rajs – izveštaji o Velikom zločinu (koautori Slađana Bojković i Veljko Đurić Mišina) 2014.

8. Austrougarski zločini uoči i posle Kolubarske bitke 1914. godine, (koautor Veljko Đurić Mišina) 2014.

9. Srpski narod u drugom svetskom ratu (1941–1945), Oružana borba za oslobođenje i stradanje civilnog stanovništva, (koautor Veljko Đurić Mišina) 2015.

10. Veliki zločin u Nezavisnoj državi Hrvatskoj – plakati, dokumenti, fotografije, (koautori Radovan Pilipović, Veljko Đurić Mišina, Miloš Matijević) 2015.

11. „Oluja“ zločin koji se pamti (Stradanja Srba u Hrvatskoj) i Zločin i sjećanje (Stradanje Srba u Bosni i Hercegovini), (koautor Veljko Đurić Mišina) 2015.

12. Albanska golgota, (koautori Slađana Bojković i Veljko Đurić Mišina) 2016.

13. „Oluja“ Nestanak Srpske Krajine avgust 1995, (koautor Veljko Đurić Mišina), 2016.

14. Stradanje srpskog i ostalog manjinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji 1998. godine, 2017 (koautor Bojan Đokić) i katalog izložbe na engleskom jeziku, Beograd 2017, str. 21.

Prikazi izložbi

1. Izložba Muzeja žrtava genocida u Vojnom muzeju, „Stradanje Srba pod okupacijom na Kosovu i Metohiji 1941–1944“, Vesnik, časopis za istoriju, muzeologiju i umetnost, godina LVI, avgust 2010, broj 37, Vojni muzej, Beograd, str. 203–205 (koautori Nenad Đorđević i Luka Tadić).

2. Izložba Muzeja žrtava genocida „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi“, u: Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd, 2012, str. 247–249.

Urednik izdanja

1. Aleksandar S. Jovanović, Beg iz jasenovačkog pakla, Muzej žrtava genocida, Beograd 2014, Biblioteka, Svedočanstva, knjiga 1.

2. Izveštaji o Velikom zločinu – Dokumenti o austrougarskim zločinima uoči i za vreme Cerske bitke, Muzej žrtava genocida, priredili Bojković Slađana i Pršić Miloje, Beograd, 2014., Biblioteka, Svedočanstva, knjiga 2.

3. Izveštaji o Velikom zločinu 2, Dokumenti o austrougarskim zverstvima uoči i posle Kolubarske bitke, Muzej žrtava genocida, priredili Bojković Slađana, Pršić Miloje, Pilipović Radovan, Beograd 2014, Biblioteka, Svedočanstva, knjiga 2/II.

4. Nikola Kostur, Povratak iz mrtvih, Muzej žrtava genocida, Beograd 2015, 134, reprint, Biblioteka: Svedočanstva, knjiga 3, (prvo izdanje, Čikago 1965. godine).

5. Preispitivanje Srebrenice, Zbornik radova sa naučno – stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. godine, Beograd 2017., Saizdavaštvo sa Fondom strateške kulture iz Moskve i Predstavništvom Republike Srpske u Srbiji.

6. Vladeta N. Milićević, Ustaša hrvatska revolucionarna organizacija, Muzej žrtava genocida, Beograd 2018., Biblioteka: Svedočanstva, knjiga 4.

Recenzije

1. Mr Pavle Dželetović Ivanov, Zločini Arbanasa nad Srbima, Geopolitika, Beograd 2014.

2. Oteta istina, Beograd 2015, monografija povodom 15 godina od osnivanja Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji.

3. Franjo Fabijanec, Žrtve sela Bežanije u svetskim ratovima, Muzej žrtava genocida u saizdavaštvu sa Udruženjem građana „Stara Bežanija“, Beograd 2016.

4. Nikola D. Turajlić, Maja Kljaić Veinović, U raljama genocida, Stradanja stanovništva Strmen, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka u XX vijeku, Beograd 2017.

5. Abducted truth, Belgrade 2017, Monograph on the occasion of 17 years since the establishment of the Association of families of kidnapped and missing persons in Kosovo and Metohija.

6. Orahovički popis žrtava drugog svjetskog rata, priredio Dragoslav Ilić, Muzej žrtava genocida i Odbor za Jasenovac Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve, Beograd 2018.

Štampa, periodika

1. Nacistički genocid nad Srbima (redakcijski naslov) – Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu (nadnaslov), PRAVOSLAVLjE, novine Srpske patrijaršije, godina 38, br. 912, 15. mart 2005., str. 20–21 (autorski članak).

2. Vreme nasilja, (redakcijski naslov) – Albanski zločini nad Srbima od bombardovanja do danas (redakcijski nadnaslov), u specijalnom prilogu „Kosovo i Metohija – istorija, politika i sudbina“, ODBRANA, magazin Ministarstva odbrane SCG, godina 1, broj 1, 1. oktobar 2005., str. 48–49 (autorski članak).

3. Izložba Muzeja žrtava genocida, rubrika „Događaj“, PRAVOSLAVLjE, novine Srpske patrijaršije, godina 42, br. 1023, 1. novembar 2009., str. 11 (autorski članak).

4. Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji, rubrika „Svet knjige“, PRAVOSLAVLjE, novine Srpske patrijaršije, godina 43, br. 1030, 15. februar 2010, redakcijski prikaz knjige: Nenad Antonijević, Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu, Dokumenta, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2009.

5. Istorija nije crno – bela (redakcijski naslov) – AKTER, magazin, 11. april 2011. razgovor vodila Dragana Bokan, str. 48–49. intervju.

6. Stradanje Srba na Kosovu je crna rupa naše istoriografije (redakcijski naslov), PEČAT, broj 473, 2. jun 2017. razgovor vodio Miloš Milojević (prvi deo), str. 44–47 (intervju).

7. I Treći Rajh je stvarao Veliku Albaniju (redakcijski naslov), PEČAT, broj 474, 9. jun 2017. razgovor vodio Miloš Milojević (drugi deo), str. 44–47 (intervju).